DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • ติดต่อสอบถาม

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์

"สร้างความรู้เพื่อบริหารการพัฒนาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคง และตระหนักในคุณค่าของชีวิตและครอบครัว"

 

 

*********************************************************************************************

1. ศึกษา วิจัย สหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหาร การพัฒนา คุณภาพชีวิตในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคมและ องค์กร

2. ศึกษา วิจัย องค์ความรู้ ด้านคุณภาพชีวิตในประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

3. พัฒนาตัวชี้วัด มาตรวัดคุณภาพชีวิต ความสุข ของคนไทย

4. เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการวิจัย พัฒนาตัวชี้วัด เพื่อนำไปสู่การบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร

6. ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร เครือข่าย ต่างๆ และประชาชนทั่วไป 

 

 

*********************************************************************************************

1. เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการและเป็นระบบ

2. เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย ความรู้ สู่สาธารณะ

3. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ

4. เพื่อสร้างความเข้าใจ องค์ความรู้ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

*********************************************************************************************

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240  

โทรศัพท์ 0-2727-3308

อีเมล์: pananda.c@gmail.com

Contact us

Center for Quality of Life and Community Wellbeing Research 

Research Center , National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road , Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel 0-2727-3308

E-mail : pananda.c@gmail.com