DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • ติดต่อสอบถาม

Center for Quality of life and Community Wellbeing Research

 ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์ ผู้บริหารของสถาบันในช่วงนั้น มีดำริถึงความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และวิสัยทัศน์ที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบัน คือ ความเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศ ใน 3 ภารกิจหลัก คือ  1) งานด้านการวิจัย  2) การจัดการศึกษา และ 3) การให้บริการวิชาการ สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยจึงได้สานแนวคิดและได้จัดตั้งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในด้านการวิจัยโดยแบ่งเป็นกองงานวิจัยโดยมีศูนย์วิจัยภายใต้กองงานดังกล่าว 12 ศูนย์ นอกจากนี้สำนักวิจัยดำเนินงานวิจัยคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535- ปี พ.ศ. 2554) โดยได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บนฐานความรู้และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำนักวิจัยจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน” เพื่อศึกษาวิจัยต่อยอดความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชนในเชิงบูรณาการ อันนำไปสู่การการบริหารการพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240  

โทรศัพท์ 0-2727-3308

อีเมล์: pananda.c@gmail.com

Contact us

Center for Quality of Life and Community Wellbeing Research 

Research Center , National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road , Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel 0-2727-3308

E-mail : pananda.c@gmail.com