DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • พัฒนาประเทศ

  • ติดต่อสอบถาม

 ความเป็นมา

           สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานกลางของสถาบัน มีบทบาทและพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน การบริการวิชาการ การบริการด้านแหล่งทุนวิจัย และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นทำงานวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเป็นสถาบันด้านงานวิจัยและการให้บริการ และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551-2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

            ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555  มีระบบการบริหารสังกัดสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์วิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ ศูนย์ร่วมกับคณาจารย์จากคณะต่างๆในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อชี้นำและแก้ปัญหาในระบบการตลาดพืชเศรษฐกิจไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและองค์กรทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าเกษตร

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

โทรศัพท์ 081-347-7121 

อีเมล์: palapan2000@gmail.com

Contact us

Center for Farm Product Marketing of Research

Research Center , National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road ,Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel 081-347-7121

E-mail :  palapan2000@gmail.com