DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • บริการงานวิจัย

  • พัฒนาประเทศ

  • ติดต่อสอบถาม

ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society Research – CASR) เป็นศูนย์หนึ่งในสิบสองศูนย์วิจัยของสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้ยุทธศาสตร์งานวิจัยของสถาบันฯในการสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหาร ศาสตร์และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับสากล

หัวใจของการเตรียมการรองรับ''สังคมสูงอายุ'' คือ

เราจะทำอะไรและอย่างไรจึงจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ดีมีสุข

 มีความมั่นคงในด้านรายได้และสุขภาพหลังการเกษียณ

การกำหนดนโยบายเพื่อรองรับ''สังคมสูงอายุ'' คือ ต้องมีข้อมูลและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์: ฐานข้อมูลจากวิธีการสำรวจโดยการใช้ตัวอย่างซ้ำและตามรอบระยะเวลา (Panel and Longitudinal Survey) สำหรับประเทศไทยได้มีโครงการศึกษาการสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย (Health, Aging, and Retirement in Thailand – HART) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240  

โทรศัพท์ 0-2727-3174 , 081-8330551   

อีเมล์dararatt.nida@gmail.com

 

Contact us

Center for Aging Society Research

Research Center , National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road , Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok

10240 Tel 0-2727-3174 , 081-833-0551   

E-mail :  dararatt.nida@gmail.com